e-book

         จากการที่ได้เข้าอบรม  “โครงการวิจัยนำร่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต” จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากสำนักงานเลขานุการสภาการศึกษา  รายละเอียดโครงการ  หลังจากการอบรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จสิ้น ตัวครูเองก็ได้นำเอา e-book วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 มาให้พวกเรานักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 6 ห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องใช้เวลาเรียนมากกว่าห้องอื่น จึงได้ทดลองใช้ e-book ชุดนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดี เด็กนักเรียนชอบมาก วันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาโชว์ไว้ที่ blog เรามาดูทีละหน้ากันเลยดีกว่า อันนี้ทำเป็นรูปแบบสไลด์เพื่อง่ายต่อการเปิดดู

 เรามาลองดูกันสิว่า หลังจากเราศึกษาบทเรียนที่ครูได้ให้ไว้ใน blog การเรียนรู้ของหน่วยนี้แล้วเราจะได้อะไรกันบ้าง
จุดประสงค์การเรียนรู้
                   1. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
                   2. อธิบายลักษณะบทบาทของระบบสารสนเทศได้
                   3. แยกประเภทคอมพิวเตอร์ตามขนาดได้

สาระสำคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ  วิธีการปฏิบัติที่มีการจัดลำดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอนที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของความรวดเร็ว    ความน่าเชื่อถือ
   ความถูกต้อง  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำคอมพิวเตอร์    มาป้อนข้อมูลแล้วทำการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการความหมาย 
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง วิธีการปฏิบัติที่มีการจัดลำดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน เพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของความรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง เป็นต้น
สารสนเทศ (Information)  หมายถึง ข้อมูลดิบ ที่ได้ผ่านการประมวลผลคอมพิวเตอร์มาแล้ว นั่นคือได้ผ่านการคำนวณ การจัดเรียง  การเปรียบเทียบ   เป็นต้น    ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้  เรียกว่า สารสนเทศ

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง วิธีการปฏิบัติที่มีการจัดลำดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน เพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของความรวดเร็ว  ความน่าเชื่อถือ  ความถูกต้อง

บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ ( Information System : IS ) คือระบบเฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง    ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มของส่วนประกอบพื้นฐานต่าง ๆ  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกันในการจัดเก็บ   จัดการประมวลผล  และเผยแพร่แสดงผลข้อมูลสารสนเทศและสนับสนุนกลไกลของผลสะท้อนกลับ ส่วนที่นำเข้า(Inputs) คือ การจัดเตรียมข้อมูลดิบ ส่วนที่นำเข้านี้  สามารถมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การโทรเข้าเพื่อขอข้อมูลในระบบสอบถามเบอร์โทรศัพท์  ข้อมูลที่ลูกค้ากรอกในแบบสอบถาม การให้บริการของร้านค้าฯลฯ ขึ้นอยู่กับส่วนแสดงผลที่ต้องการ ส่วนที่นำเข้านี้อาจเป็นขบวนการที่ทำด้วยตัวเอง    หรือเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้  เช่น การอ่านข้อมูลรายชื่อสินค้าโดยใช้เครื่องอ่าน บาร์โค้ดของห้างสรรพสินค้า จัดเป็นส่วนที่นำเข้าแบบอัตโนมัติ การประมวลผล ( Processing ) ได้แก่  การคำนวณ  การเปรียบเทียบ  การเลือกทางเลือกในการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลไว้ใช้ในอนาคตโดยการประมวลผลสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เช่น ระบบคิดเงินเดือนพนักงาน  ส่วนที่แสดงผล ( Outputs ) จะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือรายงานหรืออาจะเป็นเช็คที่จ่ายให้กับพนักงาน รายงานที่นำเสนอผู้บริหารและสารสนเทศที่ถูกผลิตออกมาให้กับผู้ถือหุ้นธนาคารหรือกลุ่มอื่นๆ โดยส่วนแสดงผลของระบบหนึ่ง อาจใช้เป็นส่วนที่นำเข้าเพื่อควบคุมระบบหรืออุปกรณ์อื่นๆ ก็ได้ เช่นในขบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ พนักงานขาย

ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล(Data) บุคคล (People) กระบวนการ (Procedure) และการสื่อสารข้อมูล (Telecommunication) ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อทำการรวบรวม  จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการรวบรวม    การนำเข้า   การจัดเก็บ  การประมวลผล ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และแสดงสารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์ออกมา ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    ร่วมกับฮาร์ดแวร์ และใช้ในการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศตามที่ต้องการ ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล   โดยฐานข้อมูล   หมายถึงกลุ่มของค่าความจริงและสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกันนั่นเอง บุคคล หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานและปฏิบัติงานร่วมกับระบบสารสนเทศ
       การสื่อสารข้อมูล    หมายถึง    การส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อสื่อสาร    และช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย (Network) ที่มีประสิทธิภาพได้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหมายถึง  กลุ่มของบุคคล  ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล  และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกจัดการเพื่อใช้ในการจัดการสารสนเทศที่เกิดขึ้นเป็นประจำ  ให้แก่ผู้บริหาร     หรือผู้ที่ทำการตัดสินใจ  การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ได้มีการนำมาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งในด้านการศึกษา ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  การทำงาน  การศึกษาหาความรู้   ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันดีขึ้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง  สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม่ มีอุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์ (Video Projector) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ งานรับมอบตัว  งานทะเบียนเรียนรายวิชา  งานประมวลผลการเรียน งานส่งนักศึกษาฝึกงาน  การตรวจสอบผู้จบการศึกษา

ห้างสรรพสินค้าเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่  มีอยู่หลายสาขาที่จัดจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศมีซัพพลายเออร์กว่าพันราย  และมีพนักงานอยู่หลายพันคน      ดังนั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจต้องทำอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์     ดังนั้นการที่ต้องใช้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องอ่านบาร์โค้ดจึงมีความจำเป็น 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการนำมาใช้ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง   และทำให้งานด้าน สาธารณสุขเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว       โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับระบบการบริหารงาน และนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในงานต่างๆ เช่น การทำบัตร จ่ายยา เก็บเงิน ฯลฯ
กลุ่มนักวิทยาสตร์    วิศวกรที่ต้องการศึกษาพฤติกรรมบางอย่างของสิ่งมีชีวต รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นศึกษาการกระจายถิ่นที่อยู่ของนก การกระจายของแบคทีเรีย การสร้างอาณาจักรของมด ผึ้ง ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าต่าง ๆ  การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมในปัจจุบันก้าวไกลไปมาก     มีบริการมากมายที่ทันสมัย  การใช้โทรศัพท์ในปัจจุบัน  สามารถช่วยงานได้มากขึ้น โดยอ้างอิงข้อมูลและการเปิดให้บริการของบริษัท มีติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งภาพและเสียง

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น  การทำบัตรประจำตัวประชาชน  การเกิด  การตาย   การเสียภาษีอากร  การทำใบอนุญาตขับรถยนต์    การจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  การประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง  ฯลฯ   งานเหล่านี้ได้มีการนำระบบสำนักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ เพื่อทำให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย          นับได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่าง มหาศาล ยังผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามย่อมมีผลกระทบต่อบุคคล องค์กร หรือสังคม  การเจริญเติบโตระบบสื่อสารหนึ่งเดียวที่รวมเอาระบบทางด่วน ข้อมูล การสื่อสารแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน  ระบบการสื่อสารที่ช้าจะค่อยๆ ถูกแทนที่โดยระบบสื่อสารที่เร็วและมีประสิทธิภาพมาก ระบบการสื่อสารแบบไร้สายจะ เข้ามาแทนที่ระบบการสื่อสารแบบมีสาย  

คอมพิวเตอร์จะไม่เป็นเพียงกล่องสี่เหลี่ยมที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานอีกต่อไป แต่คอมพิวเตอร์จะเป็นส่วนหนึ่งที่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์หรือเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน


 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: